Lasy nadleśnictwa

Urozmaicony krajobraz został ukształtowany przez zlodowacenie bałtyckie. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, z dużą ilością jezior, oczek wodnych oraz bagien i torfowisk. Istniejące warunki sprzyjają bogactwu flory, wśród której dominują gatunki borealne i środkowoeuropejskie.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.