Wydawca treści Wydawca treści

Z KARTĄ PŁATNICZĄ DO LASU

Z KARTĄ PŁATNICZĄ DO LASU

We wszystkich leśnictwach, kasie nadleśnictwa oraz gospodarstwie szkółkarskim można już dokonywać płatności bezgotówkowych

Opłaty dokonywane za pomocą karty płatniczej są spotykane niemalże na każdym kroku, więc również i Nadleśnictwo Olsztynek chce sprostać oczekiwaniom klientów kupujących drewno. Od grudnia 2018 roku 11 leśnictw, Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno oraz kasa Nadleśnictwa Olsztynek zostały wyposażone w bezprzewodowe terminale płatnicze, które przyspieszą procedurę płatności oraz rozwiążą problem kłopotliwego wydawania reszty.

Zachęcamy do skorzystania z udogodnień przy najbliższej okazji, gdy będą Państwo kupować drewno do kominka lub choinkę na święta.


Uwaga! Afrykański pomór świń!

Uwaga! Afrykański pomór świń!

ASF – Afrykański Pomór Świń (ang. african swine fiber) to zakaźna choroba wirusowa, świń dzików i świniodzików. Śmiertelność tych zwierząt po zakażeniu sięga nawet 100%.

udzie NIE SĄ wrażliwi na tę chorobę i nie mogą się nią zarazić.

ASF stanowi głównie zagrożenie dla trzody chlewnej gospodarstw oraz populacji dzików. Pierwsze przypadki ASF pojawiły się w Polsce w roku 2014.

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

 1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
 2. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
 3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teledresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są TUTAJ) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
 4. Należy pamiętać, że osoba, która:
  • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 

Materiały do pobrania


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NADLEŚNICTWIE OLSZTYNEK

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NADLEŚNICTWIE OLSZTYNEK

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Olsztynek, o tym że:

 

 1. Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Olsztynek, z siedzibą w miejscowości 11 – 015 Olsztynek, telefon numer 89 519 2003, fax. numer 89 519 1913, e-mail: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl;
 2. Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

• wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności;

• prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu);

• zatrudnienia;

• realizacji umów cywilnoprawnych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks  postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6  ust.1 pkt 3 RODO

 1. Prawnie uzasadnione interesy  przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo,
  to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej;
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;
 3. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
 4. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
  są przetwarzane. art. 5 ust. 1 lit. e RODO
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania
  oraz ze względu na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte działania.
 7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą,
  ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym
           oraz warunkiem zawarcia umowy;
 9. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Administrator Danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten,

na który została wyrażona zgoda.

 1. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

 

 

Monitoring wizyjny

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że Nadleśnictwo Olsztynek, z siedzibą w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię około 20 tyś ha. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa. Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.


OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym

Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek

11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35

tel. 89 5192003, fax. 89 5191913,  e-mail: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

dzierżawę nieruchomości położonej w Nadleśnictwie Olsztynek, obręb Olsztynek, Leśnictwo Marózek w oddziale 255 pododdz. cz. f, g, h, j, l w celu prowadzenia leśnego pola biwakowego na okres 15 lat w latach 2018-2032


Inwnetaryzacja populacji dzika

Inwnetaryzacja populacji dzika

Zapraszamy do udziału w inwentaryzacji dzika .

W związku z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych oraz zgodnie z pismem RDLP w Olsztynie z dnia 05.10.2016 o znaku spr. ZP.7310.6.2016, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek wszystkie osoby chętne i zainteresowane tematem inwentaryzacji dzika zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszej inwentaryzacji.

W związku z tym Nadleśnictwo Olsztynek informuje, że:

Termin inwentaryzacji ustalono na21 i 22 października 2016. Inwentaryzacja będzie odbywała się z podziałem na 2 zespoły inwentaryzacyjne, które będą wykonywać pędzenia próbne równolegle w dwóch obrębach Nadleśnictwa Olsztynek: Olsztynek, Grunwald. Zbiórki zespołów inwentaryzacyjnych ustalono w następujący sposób:

Obręb Olsztynek:

21 października 2016 godz. 7.30 Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno

22 października 2016 godz. 7.30 Leśniczówka Leśnictwa Maróz,

Maróz 30 11-015 Olsztynek

Obręb Grunwald

21 października 2016 godz. 7.30 Parking w Gierzwałdzie (centrum wsi)

22 października 2016 godz. 7.30 Leśniczówka Leśnictwa Napromek,

Napormek 16 14-123 Wygoda

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 19.10.2016 z podaniem terminu oraz obrębu w którym będą Państwo inwentaryzować dzika. Kontakt st. spec. ds. łowiectwa Justyną Haładaj tel.(89) 519 42 89 lub e-mail: justyna.haladaj@olsztyn.lasy.gov.pl


Leśny monitoring

Leśny monitoring

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Olsztynek ul. Mrongowiusza 35 11-015 Olsztynek. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Nadleśnictwo jest jednocześnie Administratorem tych danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa, obejmującą powierzchnię około 19 tys. ha. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zgodnie z powyższą Ustawą posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 


Uwaga! Odwołujemy zakaz wstępu do lasu!

Uwaga! Odwołujemy zakaz wstępu do lasu!

W związku z usunięciem w drzewostanach szkód, które stwarzały zagrożenie dla  zdrowia i życia ludzi,  okresowy zakaz wstępu do lasów  w granicach Leśnictw Maróz i Waplewo został odwołany  z dniem 01.09.2015 r.  W związku z tym zapraszmy na leśne ścieżki.

 

podstawa prawna: art.26 ust.3 pkt1 ustawu z dn. 28 września 1991 r. o lasach (dz.U.2014 poz.1153, z poźn.zm.)